Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Kim Delbarre, handel drijvend onder de benaming “LOOK&FEEL”, met maatschappelijke zetel te Langestraat 150, 9050 Gent, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0782.481.677, met e-mail kim@lookfeel.be (hierna genoemd ‘LOOK&FEEL’).

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen LOOK&FEEL en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan.

Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

Artikel 1 – Toepassing

1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een dienst wordt geboekt of een bestelling van digitale producten via de webshop (hierna ‘de producten’) van LOOK&FEEL wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’).

1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van LOOK&FEEL, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door LOOK&FEEL.

1.3. LOOK&FEEL behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

1.5. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. LOOK&FEEL draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van LOOK&FEEL.

2.2. De overeenkomst tussen LOOK&FEEL en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door LOOK&FEEL. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de algemene voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant.

2.3. Bestellingen zijn niet bindend voor LOOK&FEEL zolang, na het doorlopen van het bestelproces de betaling niet volledig verwerkt is en niet per e-mail bevestigd.

2.4. Zodra de bestelling van producten is afgehandeld, krijgt de Klant toegang tot de te downloaden digitale productbestanden.

Artikel 3 – Prijzen en betaling van producten

3.1. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Na betaling ontvangt de Klant een factuur.

3.2. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. LOOK&FEEL biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van LOOK&FEEL verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.

3.3. Een definitieve overeenkomst geeft de Klant het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten.

Artikel 4 – Prijzen en betaling van diensten

4.1. De Klant ontvangt een factuur voor het te betalen bedrag. Op de facturen van LOOK&FEEL is 21% BTW van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

4.2. De betalingstermijn van de facturen wordt gesteld op 14 dagen.

4.3. In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag inclusief BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt of verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van LOOK&FEEL te voldoen, behoudt LOOK&FEEL zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.

4.4. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien LOOK&FEEL expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

4.5. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan LOOK&FEEL te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen, doch blijft LOOK&FEEL in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van LOOK&FEEL over te dragen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

5.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door LOOK&FEEL krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van LOOK&FEEL beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

5.2. LOOK&FEEL doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van LOOK&FEEL, toegang tot de site onderbroken wordt. LOOK&FEEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. LOOK&FEEL heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.

5.3. LOOK&FEEL is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit enig onderdeel van deze overeenkomst, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten of verwachte winst of gemiste omzet, kosten van vertraging of niet-levering, die geen verband houden met of het directe gevolg zijn van nalatigheid of inbreuk van een partij.

5.4. Tenslotte kan LOOK&FEEL niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien LOOK&FEEL wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

5.5. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de dienst.

5.6. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en diensten van LOOK&FEEL. LOOK&FEEL heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

5.7. LOOK&FEEL kan op de pagina’s van haar website links naar andere websites plaatsen. LOOK&FEEL is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

Artikel 6 – Annulering en retourbeleid

6.1. De bestelling van diensten kan door de Klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of per e-mail. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer LOOK&FEEL een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd.

6.2. Onder annulering wordt verstaan: het opschorten van de overeengekomen dienst zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.

6.3. In geval van annulering van een dienst door de Klant 30 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum, wordt 50 EUR vermeerderd met de BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht. In geval van annulering tussen de 14 en 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 75% van het totaalbedrag. Indien de annulering later gebeurt dan 14 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag.

6.4. Bestellingen van (online) producten kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

7.1 Ontwerpen, concepten, creaties, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, (product-)omschrijvingen, data, productnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door LOOK&FEEL, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van LOOK&FEEL, evenals enige documentatie die ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van LOOK&FEEL.

7.2. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten van de producten, materialen en visuals die worden aangeleverd na betaling van de overeengekomen prestaties. LOOK&FEEL zal alle nodige bestanden overhandigen. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap blijven altijd bij LOOK&FEEL.

7.3. LOOK&FEEL behoudt zich het recht om de bedrijfsnaam te vermelden op een geschikte plaats op de maatwerk website, samen met een hyperlink naar de eigen website.

7.4. De Klant garandeert dat zij de wettelijke rechten heeft op alle elementen van tekst, foto’s, en al het andere dat zij aan LOOK&FEEL verstrekt, en zal deze niet verantwoordelijk stellen voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 8 – Verwerking persoonsgegevens

8.1. Door een bestelling te plaatsen of een dienst te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan LOOK&FEEL om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verzending of totstandkoming van de door hem bestelde producten of het leveren van de dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van LOOK&FEEL.

8.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, LOOK&FEEL, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LOOK&FEEL te sturen.

8.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

Artikel 9 – Klachten

Eventuele klachten dienen aan LOOK&FEEL te worden gericht.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

10.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen LOOK&FEEL en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

10.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen LOOK&FEEL en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen en het vredegerecht van het kanton Gent.

Gent, november 2022